Via Dinarica predstavlja mega planinarsku stazu, koja se pruža od Albanije do Slovenije - najvećim dijelom dijagonalno od jugoistoka prema sjeverozapadu. Via Dinarica obuhvata najveće kraško područje na planeti. Tektonske ploče kreirale su džinovskog krečnjačkog kičmenjaka koji se proteže dužinom preko 1000 km kroz srce zapadnog Balkana. Njegova glava se izdiže daleko na horizontu, a čini je skupina zubatih vrhova koji dominiraju sjevernom Albanijom, sjeverozapadnim dijelom Kosova, te Plavom i Gusinjem na sjeveru Crne Gore. Trup sječe Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, i Hrvatsku. Udovi se protežu crnogorskom i hrvatskom obalom Jadrana. Sam rep se na kraju račva na dva dijela i završava u najljepšim evropskim krečnjačkim pećinama - Postojnskoj i Škocjanskim jamama.

Kako se udovi staze odnose na šire područje glavnih staza, općina Stolac se uklapa u dio Plave rute. U skladu s tim sudjelovala je u projektu (2019.-2021.) koji raspisuje Via Dinarica,a implementira i sufinancira UNDP BiH, uz finansijsku podršku USAID BiH i AICS. Ovafaza projekta se provodi u suradnji s domaćim partnerima – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, lokalnim vlastima, nevladinim i privatnim sektorom aktivnim u turizmu. Inicijativa Via Dinarica ima za cilj promovirati značajne prirodne i kulturne resurse područja Zapadnog Balkana, omogućiti bavljenje avanturističkim aktivnostima ljubiteljima prirode iz cijelog svijeta te očuvati planinska područja, kulture i predjele koji predstavljaju oazu netaknute prirode u Europi.

Držeći se cilja projekta, općina Stolac je u realizaciju uključila JU Radimlja, čime se uradila rekonstrukcija informativnog centra na nekropoli stećaka Radimlja, stvorila hike and bike staza koja sadrži vidikovac, mobilijar te informativne table.

____________________________________________________

 

ENG

Via Dinarica is a mega hiking trail, stretching from Albania to Slovenia - mostly diagonally from southeast to northwest. Via Dinarica covers the largest karst area on the planet. Tectonic plates have created a giant limestone vertebrate that extends over 1000 km through the heart of the Western Balkans. Its head rises far on the horizon, and is made of a group of toothed peaks that dominate northern Albania, northwestern Kosovo, Plav and Gusinje in northern Montenegro. Its body cuts to Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Croatia. Its extremities extend along the Montenegrin and Croatian Adriatic coasts. The tail itself is split into two parts and ends in the most beautiful European limestone caves - Postojna and Škocjan.

As the trail extremities refer to the wider area of ​​the main trails, Stolac Municipality fits into the Blue Route section. Accordingly, it participated in the project (2019-2021), announced by Via Dinarica, implemented and co-financed by UNDP B&H, with financial support from USAID B&H and AICS. This phase of the project is being implemented in cooperation with local partners - the Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina, the Federal Ministry of Environment and Tourism, the Ministry of Trade and Tourism of RepublikaSrpska, local authorities, non-governmental and private sectors active in tourism. The Via Dinarica initiative aims to promote the significant natural and cultural resources of the Western Balkans,to enable adventures to nature lovers from around the world, and to preserve mountain areas, cultures and landscapes that are an oasis of untouched nature in Europe.


Respecting the project’s objective, the Municipality of Stolac involved Radimlja P.I., which then reconstructed the information center at the necropolis of Radimlja, created a hike and bike path equipped with a observation deck, necessary equipment (lightning, bins, benches etc.) and information boards.