Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac je općinska turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i turističkih potencijala na razini općine, planiranja i provedbe zajedničke strategije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude općine Stolac.

Ustanova će svoje djelatnosti proširiti na zaštitu i očuvanje bogatog kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa.

 

Najznačajnije djelatnosti ustanove odnose se na:

  • izradu analiza, informacija i drugih stručnih materijala o stanju turističkih potencijala općine, kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa za potrebe nadležnih organa, radi provođenja postupaka zaštite, očuvanja, restauracije i revitalizacije,
  • pripremu programa za aktivnosti na prezentaciji kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • evidentiranje, sređivanje i obradu podataka o svim mjerama i aktivnostima na zaštiti i restauraciji kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • izradu odgovarajućih planova i programa za obučavanje i osposobljavanje građana o njihovom odnosu u očuvanju i zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih dobara i zaštiti čovjekove okoline,
  • izradu analiza, informacija i drugih stručnih materijala o stanju turističkih potencijala općine,
  • pripremu programa za aktivnosti na prezentaciji i promociji turističkih potencijala općine,
  • poticanje, unapređenje i promoviranje izvornih vrijednosti općine Stolac (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) kao turističkog područja,
  • objedinjavanje i vrjednovanje sveukupne turističke ponude općine Stolac.

Ustanova je pokretačka snaga putem koje će se objediniti cjelokupna turistička ponuda općine u jedinstven turistički proizvod i prezentirati na turističko tržište Bosne i Hercegovine i šire regije.

____________________________________________________

ENG


Public Institution for Development of Tourism and Protection of the Cultural, Historical and Natural Heritage of “Radimlja”(hereinafter referred as Radimlja P.I.)is a municipal touristic agency. It is founded for creating and promoting identity and touristic potential, planning and implementation of common strategy for its promotion, suggesting and implementing promotional activitieswith the common interest for all tourism entities in the country and abroad, and raising the quality level of the overall tourist offer of the municipality of Stolac.

The institution will expand its activities to the protection and preservation of a rich cultural, historical and natural heritage.

The most important activities of the institution are:

• Conduction of analyzes, collection of information and other expert materials on the state of tourism potentials of the municipality, cultural, historical and natural heritage for the needs of authorities, in order to carry out protection, conservation, restoration and revitalization procedures,

• Preparation of programs for activities on the presentation of cultural, historical and natural heritage,

• Recording, arranging and processing data on all measures and activities for the protection and restoration of cultural, historical and natural heritage,

• Development of appropriate plans and programs for training and qualification of citizens on their relationship in the preservation and protection of cultural, historical and natural resources and the protection of the human environment,

• Conduction of analyzes, collection of information and other expert materials on the state of tourism potential of the municipality,
• Programs preparation for activities on presentation and promotion of touristic potentials of the municipality,

• Encouraging, improving and promotingthe original values ​​of the municipality of Stolac (tradition, customs, ethnological treasure, etc.) as a tourist area,

•Inclusion and valorization of the overall touristic offer of the municipality of Stolac.

 

This institution is a driving force that will integrate the entire tourist offer of the municipality into a single tourism product and present it to the touristic market of Bosnia and Herzegovina and the wider region.